en:company:Environmental Policy BG/BG

Устойчивост

Eкологична политика на SEAT

SEAT като световен лидер в разработката, производството и дистрибуцията на автомобили и услуги за мобилност се стреми да се превърне във водещ доставчик на устойчива мобилност и в модел за подражание по отношение на околната среда. Приемаме предизвикателствата, свързани с климатичните промени и сме ангажирани с целта от 2° на Организацията на обединените нации. Добре осъзнаваме екологичното и общественото въздействие на нашите дейности и продукти върху околната среда и обществото. За да намалим екологичния си отпечатък, ние използваме глобалния си иновативен капацитет за справяне с екологичните предизвикателства през всички етапи на жизнения цикъл на нашите предложения за мобилност. Нашите иновации в мобилността също ще помогнат на нашите клиенти да намалят своя отпечатък върху околната среда, като едновременно осигуряват конкурентоспособността и заетостта на нашия бизнес.

Водени от нашата „Декларация за екологична мисия на SEAT“, SEAT се ангажира със следните изисквания:

1. Лидерство
Нашите лидери на всяко ниво на организацията са наясно с екологичните рискове от техните бизнес дейности и ще демонстрират с думи и действия своите ангажименти за спазването им и за лидерство по отношение на екологията. Те са отговорни за прилагането на тази политика в своите бизнес звена и за това всички служители да бъдат информирани, квалифицирани и да носят отговорност за дадените им отговорности. Изпълнителният комитет на SEAT ще вземе предвид екологичното лидерство с еднаква тежест като другите бизнес критерии при ключови решения на компанията.

2. Съответствие
Ние спазваме законовите и регулаторни изисквания, както и стандартите и целите на компанията. Ние внедряваме Системи за управление на екологосъобразност, за да гарантираме, че задълженията за спазване на околната среда са разбрани и постигнати в нашите бизнес операции. Измамите и нарушенията по отношение на околната среда ще бъдат третирани като тежко нарушение. Съответствието с настоящото изявление за екологична политика и екологичните изисквания на SEAT ще се оценяват ежегодно и се докладват на Изпълнителния комитет на SEAT.

3. Защита на околната среда
Следваме подход в рамките на целия жизнен цикъл, за да намалим рисковете за околната среда и да оптимизираме възможностите за околната среда, като интегриране на възобновяеми енергийни източници, декарбонизация, устойчиви вериги на доставки и ефективност на ресурсите. Ние прилагаме икономически изгодни методи, за да намалим въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл на нашите операции, продукти и услуги. Нашите усилия се проверяват ежегодно чрез публично оповестяване на ключови показатели за изпълнение.

4. Сътрудничество със заинтересованите страни
Ние работим с нашите служители, регулаторни органи, клиенти, доставчици, общности, публични органи и други заинтересовани страни, за да подобрим разбирането си за екологичните изисквания и очаквания. Приносът на заинтересованите страни се взема предвид и се отразява в нашата система за управление на екологичното съответствие и в нашите операции, продукти и услуги. Ние се ангажираме да предоставяме прозрачна и достоверна информация в нашия диалог и да докладваме на нашите заинтересовани страни.

5. Непрекъснато подобряване
Като част от нашите усилия за непрекъснато подобряване, ние прилагаме международно признати и проверени от трети страни системи за управление на околната среда, които интегрират екологичните изисквания в нашите ключови бизнес процеси и вземане на решения. Освен това самите ни системи за екологично управление са обект на непрекъснато подобрение. Разчитаме на нашата глобална мрежа от експерти по темите, за да идентифицираме и прехвърлим най-добрите практики в областта на технологиите и екологичния мениджмънт. Оставаме начело на развиващите се екологични разработки в регулациите, науката, технологиите и очакванията на заинтересованите страни, за да изпълним или надвишим нашите ангажименти.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас