en:company:Legal Note BG/BG

Правна информация.

1.     Въведение

Аутотехника ООД е българска компания, със седалище София, бул. Никола Вапцаров 53, БУЛСТАТ 831246029, E-mail: customercare@seat.bg.

Аутотехника ООДе притежател на всички права на интелектуална собственост или всякакви други права върху уеб портала www.seat.bg (наричани по-долу „Уеб портал“ или „Уеб“).

Настоящите условия за ползване (наричани по-долу „Условия за ползване“) регулират достъпа и използването на уебпортала от потребителите (наричани по-нататък „Потребителите“) и се допълват с всеки друг правен текст, който урежда всяка функционалност, услуга, процес, приложение, платформа или средства, необходими за използването на уебпортала или включени в същото.

Потребителят признава и доброволно и изрично приема, че използването на уебпортала се извършва под негова единствена и изключителна отговорност по всяко време.

2. Цел и обхват

Целта на уебпортала е да рекламира и да предоставя подходяща информация за характеристиките на продуктите, услугите и/или на тези на групата от компании на Аутотехника ООД.
В тази връзка Аутотехника ООД предоставя на Потребителите неизключителен, неподлежащ на прехвърляне лиценз за използване на уебпортала, функционалности, съдържание и други функции, налични в такъв уеб портал, които ще бъдат предмет на останалите от условията, посочени в настоящите Условия за ползване, както и към всички други условия за ползване и приложимото законодателство.

3. Интелектуална и индустриална собственост

Всички права на интелектуална и индустриална собственост на уеб портала (включително, но не само, цялата информация, данни, бази данни, текстове, графики, дизайни, снимки, звуци, анимации, видео, софтуер, лога, търговски марки, промишлени дизайни, ноу-хау, индустриална или търговска тайна и друго съдържание) са изключителна собственост на Аутотехника ООД или на неговите лицензодатели. Следователно използването, възпроизвеждането, предаването, разпространението, разкриването, публичната комуникация, обработката, разпространението, преобразуването или експлоатацията на тях от страна на Потребителя е забранено по какъвто и да е начин, освен като част от услугата, която включва уеб портала и само за частни цели.
Когато използва уебпортала, потребителят не може да извлича неговия програмен код, деконструира или преобразува. По същия начин, Потребителят се въздържа от изтриване, промяна, избягване или манипулиране на всяко защитно устройство или система за сигурност, които могат да бъдат инсталирани в уебпортала.
Потребителят признава и се съгласява, че използването на уеб портала не предполага предаването на каквито и да било права върху интелектуална или индустриална собственост, като авторски права, търговски марки, дизайни или други права на уеб портала, нито представлява разрешение за създаване на разработки, произтичащи от уеб портала, с изключение на ограничения лиценз за използване на уеб портала съгласно условията, изложени тук.
Потребителите предоставят на Аутотехника ООД неизключително, неограничено, прехвърляемо и сублицензионно право на използване на нелични данни, особено технически данни и данни, при които личната справка е изтрита (анонимни данни) и върху всяко съдържание, идеи, предложения, материали и информация, включени от Потребителя в уебпортала, за максимално разрешения от закона срок и за използването му в най-широките условия от Аутотехника ООД.

4. Промени в Условията за употреба и обхвата от услуги на уебпортала

Аутотехника ООД има право да изменя или актуализира настоящите Условия за ползване по всяко време. Потребителят ще бъде изрично информиран в разумен период от време за всяка промяна във връзка с Условията за ползване на уеб портала. В тази връзка, Потребителите ще намерят актуализирана версия на тези Условия за ползване в уеб портала. Аутотехника ООД си запазва правото да разширява, ограничава или изменя услугите на уеб портала чрез актуализации.
Освен това Аутотехника ООД си запазва правото да променя, разширява или намалява обхвата на услугите на уеб портала, неговите функции и съдържание или неговата структура и дизайн по всяко време. Това се дължи, по-специално, на бързото развитие на новите технологии, което насочва Аутотехника ООД да извършва редовни корекции в техническото съдържание на уеб портала.
Всяка информация, свързана със  Аутотехника ООД (състав и цени на продукти, услуги, оферти, промоции, изтегляния, кампании, корпоративни детайли и др.), която може да бъде публикувана или разпространявана в други уебсайтове, имейли, форуми или други подобни, се счита за ориентировъчна и може да подлежи на промяна.
Предоставените в този уебпортал данни и информация могат да бъдат свързани с версии или модели, които не могат да бъдат закупени, тъй като те са прототипи, пробни версии или лимитирани версии, които вече не се произвеждат. Техническите спецификации, снимки и оборудване на моделите могат да се променят без предварително предупреждение, както и всяка друга информация, съдържаща се тук, поради непрекъснатия ангажимент за подобряване на продуктите на Аутотехника ООД.
Използването на уеб портала е безплатно за лична и некомерсиална употреба. Подобно използване на уеб портала обаче може да включва разходи за пренос на данни. Аутотехника ООД не носи отговорност за разходите за комуникация, пренос на данни или интернет връзка, направени от Потребителя. Консултирайте се с вашия оператор за повече информация.

5. Злоупотреба

Потребителят се съгласява да не злоупотребява с Уеб портала, както и да не използва или разпространява информация чрез същия, като:

  •   Осъществява дейности в противоречие със закон, настоящите Условия за ползване, морала, добрите практики и установения обществен ред или за незаконни цели, забранени или целящи нарушаване на правата и интересите на Аутотехника ООД или трети страни. По-специално, но не изключително, срещу авторски права, регистрирани имена или търговски марки, както и срещу права на поверителност.
  • Използва уебпортала или части от него в други частни или търговски уебсайтове и използването уебпортала за комерсиални цели; както и установяването на хипервръзки към уеб портала или часат от съдържанието му (освен ако това изрично не е разрешено писмено от Аутотехника ООД).
  • Променя, копира, модифицира, извлича софтуерен код, деконструира, прави обратен инженеринг, дава лицензи, дава под наем, продава или имитира уеб портала или неговото съдържание в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия за ползване.
  • Предава вирус или друг вреден компонент, който може да засегне, растрои или повреди уеб портала или която и да е свързана мрежа или който може да пречи на използването на уеб портала от други потребители.
  • Разгласява, извлича, употребява повторно, препраща или по какъвто и да било начин ползва, изцяло или частично, в какъвто и да е носител или среда поддръжка на някоя от частите на уеб портала, принадлежащи на Аутотехника ООД, без предварително и изрично съгласие на компанията.

Аутотехника ООД има право да блокира достъпа до определени услуги на уебпортала за всеки Потребител в случай, че Потребителят наруши тези Условия за ползване, правата на трети страни или приложимото законодателство и по-специално ангажиментите по тази клауза. Аутотехника ООД запазва всички други допълнителни правни средства, които могат да съответстват на Потребителя, по-специално по отношение на образуването на наказателни или граждански производства.

6. Продукти и цени

Цените, указани в уебпортала, се разбират като препоръчителни цени на дребно с ДДС, регистрационна такса и транспортна такса. Независимо от това, трябва да се има предвид, че в зависимост от автономната общност, в която автомобилът бъде регистриран, данъците могат да варират в съответствие със съответните разпоредби и следователно крайната препоръчителна цена на дребно може да се различава.
Всеки официален дилър на Аутотехника ООД е на ваше разположение, за да предостави подробна информация за цялата гама от продукти и услуги в уебпортала, както и за да предостави по-точни данни, за да отговори на вашите нужди и предпочитания.
Снимките и цветовете на показаните бои може да не съвпадат с реалните при продуктите, предлагани от Аутотехника ООД и неговите официални дилъри.

7. Уведомяване за потенциални нарушения

Аутотехника ООД спазва правата на трети страни и приложимото законодателство. Потребителят на този уеб портал е длъжен да прави същото.
Ако някой потребител установи използване на уебпортала за обиди или за незаконни цели, потребителят трябва да уведоми Аутотехника ООД, като незабавно изпрати имейл до customercare@seat.bg.

8. Сервиз и изключения по гаранция

Аутотехника ООД ще положи всички усилия, за да осигури правилната работа на уеб портала. Аутотехника ООД обаче не може да гарантира, че няма да има прекъсвания на услугата при извършване на ремонтни дейности и / или поддръжка на уеб портала или липса на покритие или грешки в оборудването и/или в необходимата мрежа за предаване на данни, които са извън неговия контрол. Аутотехника ООД ще предприеме съответните мерки за намаляване на тези прекъсвания.
Въпреки че Аутотехника ООД прави всичко възможно, за да бъде актуализирана и точна информацията, съдържаща се в уебпортала, тази информация трябва да се счита само за ориентировъчна и следователно, единствената й цел е да представлява водещ елемент за предоставяне на общи данни, но не и подробна или конкретна информация за продуктите и услугите, които се появяват в споменатия уебсайт. В това отношение споменатата информация може да бъде подложена на промени и не трябва да се разбира като представителна оферта, промоция или маркетинг на продукти или услуги, свързани със Аутотехника ООД.

9. Отговорности

Потребителят използва уеб портала на свой риск. Чрез достъпа до уебпортала. Потребителят е длъжен да го използва в съответствие със закона и носи отговорност пред Аутотехника ООД или трети страни за щети, произтичащи от нарушение на посоченото задължение. В този смисъл Аутотехника ООД не носи отговорност за каквито и да е последици, щети или предразсъдъци, които могат да възникнат от такъв достъп до или използването на информацията.
Във всеки случай потребителят носи пълната отговорност за данните и съдържанието, предадени или съобщени на seat.bg не контролира и не следи подобно съдържание, освен ако компетентният съд или административно решение не посочва друго. Аутотехника ООД си запазва правото да премахва или предотвратява показването на посоченото съдържание, докато се докаже собствеността на въпросния материал или законността му.
Аутотехника ООД приема своята отговорност в съответствие с действащото законодателство, по-специално по отношение на отговорност за умишлено нарушение или груба небрежност във връзка с работата на уеб портала и за изрично предоставени от него гаранции.
Аутотехника ООД не носи отговорност за евентуални пропуски в сигурността, които могат да възникнат, или за каквито и да е щети, причинени на устройството на Потребителя (хардуер и софтуер) и / или на файловете или документите, съхранявани в него, в резултат на наличието на вирус в устройството на Потребителя, използвано за достъп до услугите и съдържанието на уеб портала, за всеки проблем в интернет връзката, телефонни повреди, смущения, пропуски или прекъсвания в работата на уебпортала, причинени от фактори извън контрола на Аутотехника ООД.
Този уебпортал може да съдържа връзки към други уебсайтове (включително социални мрежи) и да включва информация и / или услуги, получени от трети страни, с цел да се улесни достъпът на потребителя до информация от корпоративни партньори или спонсори. Аутотехника ООД няма контрол върху тях и не носи отговорност за тяхното съдържание, тяхната работа или предаване, получено от такива трети страни. Аутотехника ООД предлага на Потребителите такива връзки и информация и / или услуги единствено за удобство на Потребителите, оставяйки на тях отговорността да четат и приемат условията за ползване и политиката за поверителност, публикувани на свързани уебсайтове. В никакъв случай няма да се обменят лични данни с такива външни уебсайтове.
Освен това Аутотехника ООД не може да контролира информацията, съдържанието, продуктите или услугите, предоставяни от трети страни, които са установили връзки към уеб портала. Следователно Аутотехника ООД не поема никаква отговорност, която може да възникне от използването от страна на Потребителя на каквито и да било функционалности, технологии, услуги или платформи на трети страни. В тази връзка, Потребителят се задължава да не изисква от Аутотехника ООД каквато и да е отговорност или изплащане на каквито и да е щети, вследствие на нарушение или инцидент, свързан с използването му на такива функционалности, технологии, услуги или платформи на трети страни, въпреки че са достъпни чрез уеб портала.
Като цяло, Аутотехника ООД не контролира използването на уеб портала от потребителите. По-конкретно, Аутотехника ООД не приема, че използването на уеб портала от потребителите е в съответствие със закона, настоящите Условия за ползване, морала, обществения ред и общоприетите добри практики, както и че потребителите го използват усърдно и предпазливо. В резултат на това Аутотехника ООД не носи отговорност за използването на съдържанието на уеб портала от потребителите, което може да означава нарушение на национално или международно законодателство или права на интелектуална собственост или друго право на трета страна.

10. Защита на данните

 Аутотехника ООД трябва да защитава личните данни на потребителите и да ги използва само доколкото това е разрешено от закона или при условие че потребителите са дали съгласието си. Потребителите могат да намерят допълнителна информация по този въпрос в Политиката за поверителност.

11. Политика за бисквитките и подобни технологии

Потребителите могат да намерят информация по тази тема в Политиката за бисквитките.  

12. Делимост

Незаконността, недействителността или нищожността на някоя от клаузите на настоящите Условия за употреба няма да повлияе на валидността на другите й клаузи, при условие че правата и задълженията на страните по Споразумението не са засегнати по съществен начин. Под „съществен начин“ се разбира всяка ситуация, която сериозно накърнява интересите на която и да е от страните или засяга целта на настоящите Условия за употреба. Такива клаузи трябва да бъдат заменени или включени в други клаузи, които в съответствие със закона служат на същата цел като заместената клауза.

13. Приложимо право, компетентни юрисдикционни съдилища

a.Настоящите Условия за употреба се уреждат от испанското общо право; Ако Потребителят има статут на клиенти, тези Условия за употреба също ще бъдат предмет на всяко приложимо местно законодателство.

b. Всички спорове или искове, свързани с настоящите Условия за употреба, подлежат на юрисдикцията на съдилищата и трибуналите на град София (България), а в случай на Потребител, действащ в качеството си на клиент, на седалището на съда. което се отнася за Потребителя.

c. Потребителят, в качеството си на клиент,  може също да изпрати всеки спор, произтичащ от или свързан с тези Условия за ползване, на алтернативна процедура за разрешаване на спорове („ADR“). Списъкът на платформите за ADR, наличен от Европейската комисия, може да бъде намерен на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

© Аутотехника ООД 2019. Цялостното или частично възпроизвеждане са забранение. Всички права запазени.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас